Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden bedrijven

 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Iron Commander Europe en Metechma

Hierna te noemen I.C.E.

 1. Afnemer

leder natuurlijk persoon / rechtspersoon met wie I.C.E. een OVEREENKOMST aangaat dan wel aan wie I.C.E. een aanbieding doet.

 1. Overeenkomst

Iedere overeenkomst die tussen I.C.E. en de Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.2 De Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van I.C.E. en de Afnemer.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een OVEREENKOMST en/of de VOORWAARDEN gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

1.4 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de AFNEMER is uitgesloten, tenzij I.C.E. de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

 

 1. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

Alle offertes en aanbiedingen, daaronder begrepen de I.C.E. folders, binden I.C.E. niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

 

 1. OVEREENKOMSTEN

3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover I.C.E. een bestelling heeft bevestigd of een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst

3.2 Alle opgaven door I.C.E. van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. I.C.E. kan er echter niet voor instaan, dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van I.C.E., binden I.C.E. niet. Getoonde of verstrekte (proef)-modellen of tekeningen zijn slechts niet bindende aanduidingen van de betreffende artikelen. Slechts indien de Afnemer aantoont dat de afgeleverde artikelen zodanig afwijken van de opgaven van I.C.E. of van de (proef)-modellen of tekeningen, dat de Afnemer niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

 

 1. PRIJZEN

4.1 De prijzen, zoals omschreven in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties en folders, van I.C.E., zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van dat document geldende omstandigheden; de prijzen zijn richtlijnen en binden I.C.E. niet. Zij hebben betrekking op de looptijd van dat document. Met het verschijnen van een nieuwe aanbieding (folder, etc.) vervallen alle voorgaande aanbiedingen.

4.2 De geldende consumenten prijzen incl. BTW van de gangbare producten staan vermeld op de site. Voor bedrijven kan er een actuele offerte op maat gevraagd worden welke 30 dagen geldt mits anders overeengekomen door beide partijen.

4.3 De door I.C.E. in een folder vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Eventuele vervoerkosten zijn derhalve niet in de prijs begrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. I.C.E. draagt zorg voor een vrijblijvende offerte voor transport van de door I.C.E. te leveren goederen en zal apart vermeld worden op de offerte

 

 1. AFLEVERINGSTERMIJN

5.1 Een door I.C.E. opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van prestaties van Afnemer dan wel derden (toeleveranciers), op de door die Afnemer dan wel derden (toeleveranciers) aan I.C.E. verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door I.C.E. zoveel mogelijk in acht worden genomen.

5.2 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst of op opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is, dat van de Afnemer in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat, of terzake zijn verplichtingen niet opschort. Slechts in dat geval is de Afnemer gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst te ontbinden, of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de Overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten.

5.3 De afleveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, dan wel indien dit later is, op de dag van de ontvangst door I.C.E. van de voor uitvoering van Overeenkomst noodzakelijke benodigdheden en/of op de dag dat I.C.E. een overeengekomen vooruitbetaling ontvangt.

 

 1. AFLEVERING EN RISICO

6.1 Aflevering geschiedt doordat I.C.E. de artikelen op het door de Afnemer opgegeven adres bezorgt.

6.2 Bij aflevering gaat het risico voor de artikelen over op de Afnemer.

6.3 Indien de Afnemer de artikelen niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. I.C.E. is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wegen van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan deze derde.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Het eigendom van de artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens Overeenkomst aan I.C.E. verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

8.2 Voordat het eigendom van de artikelen op de Afnemer is overgegaan , is deze niet gerechtigd de artikelen te vervreemden, aan een rechtspersoon te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van een rechtspersoon te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de artikelen, waarvan I.C.E. eigenaar is. aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van Afnemer's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

8.3 Indien en zolang I.C.E. eigenaar van de artikelen is, zal de Afnemer I.C.E. onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de artikelen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de artikelen. Bovendien zal de Afnemer I.C.E. op I.C.E. eerste verzoek mededelen waar de artikelen, waarvan I.C.E. eigenaar is, zich bevinden.

8.4 Bij beslag op (een deel van) de artikelen, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Afnemer, zal de Afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van I.C.E..

8.5 Indien en voorzover de Afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde artikelen niet heeft betaald, is de Afnemer, indien hij de door I.C.E. geleverde artikelen aan een derde heeft doorgeleverd, verplicht op het eerste verzoek van I.C.E. alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van I.C.E. op alle vorderingen van de Afnemer op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van I.C.E. uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

 

 1. RUILEN/CREDITEREN

9.1 Ruilen (waaronder mede begrepen retournering van een van I.C.E. gekocht artikel tegen restitutie van de koopprijs daarvan) is altijd mogelijk binnen 14 dagen na aflevering. I.C.E. is alleen gehouden een verzoek tot ruilen te honoreren indien de Afnemer binnen deze periode dit verzoek doet en tegelijkertijd overlegt:

 • kassabon/betalingsbewijs of aankoopnota, dan wel in geval van rembours de vrachtbrief van het gekochte artikel;
 • het ongebruikte en onbeschadigde, complete artikel;
 • de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het artikel;
 • goede omschrijving met reden van retour.

9.2 Niet geruild worden: aan uiterste houdbaarheid gebonden artikelen en artikelen welke uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald.

9.3 I.C.E. is niet gehouden gekochte artikelen te ruilen, indien het artikel, naar het oordeel van I.C.E., gebruikt of beschadigd is, of enige verandering heeft ondergaan.

9.4 Afgeprijsde artikelen worden niet geruild en/of gecrediteerd.

 

 1. GARANTIE/KLACHTEN

10.1 Indien I.C.E. artikelen aan de Afnemer levert die I.C.E. van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. I.C.E. is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Afnemer gehouden dan waarop I.C.E. ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken. Voor I.C.E. artikelen gelden de volgende garantievoorwaarden.

10.2 De garantie op I.C.E. artikelen houdt in dat artikelen, die materiaal - en/of confectiefouten vertonen, binnen de garantietermijn, naar keuze van I.C.E. gratis worden gerepareerd, vervangen of dat de koopprijs van deze artikelen aan de Afnemer wordt gerestitueerd. De garantietermijn is afhankelijk van het artikel en wordt door I.C.E. per artikel (soort) bepaald. Een aldus vervangen c.q. teruggenomen artikel wordt (weer) eigendom van I.C.E. en dient bij I.C.E. te worden ingeleverd.

10.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld schades ontstaan tijdens transport door Afnemer.

10.4 Geen recht op garantie bestaat indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruik af indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I.C.E. enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel, dit naar het oordeel van I.C.E..

10.5 Indien de Afnemer een beroep doet op een door I.C.E. gegeven garantie, dient de Afnemer, binnen veertien (14) dagen na ontvangst door I.C.E. van het beroep op garantie, I.C.E. in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken, naar keuze van I.C.E. op de plaats waar het artikel zicht bevindt of op het bedrijf van I.C.E. in Nederland bij gebreke waarvan de Afnemer geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedragingen c.q. het nalaten van de Afnemer een verval van diens rechten op garantie niet naar het oordeel van I.C.E. zou rechtvaardigen.

10.6 Indien I.C.E. onder de garantie materiaal -en/of constructiefouten heeft doen herstellen, het desbetreffende artikel heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal I.C.E. niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

10.7 Na het constateren van enig gebrek is Afnemer verplicht om na het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende artikelen onmiddellijk te doen staken en voorts om het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.

10.8 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Afnemer geen rechten ontlenen.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

11.1 I.C.E. is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Afnemer of derde, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriéle schade, bedrijfs of milieuschade.

11.3 De aansprakelijkheidsuitsluiting in lid 1 en lid 2 blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van I.C.E. of haar leidinggevend personeel, of aansprakelijkheid voortvloeiende uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

11.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet/grove schuld van I.C.E., of aansprakelijkheid voortvloeit uit titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, zal Afnemer I.C.E. vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en zal hij I.C.E. alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurs kosten, vergoeden die I.C.E. lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken

 

 1. OVERMACHT

12.1 Indien I.C.E. door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

12.2 Indien enige overmachttoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.3 In geval van overmacht aan de zijde van I.C.E. heeft de Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als I.C.E. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

12.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van I.C.E. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van I.C.E. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door I.C.E. toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

 1. VERZUIM/ONTBINDING

13.1 Indien de Afnemer, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is I.C.E. gerechtigd:

 • de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld.
 • die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat I.C.E. tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan I.C.E. verder toekomende rechten.

13.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Afnemer, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer, dan wel indien de Afnemer een natuurlijke persoon is onder curatele stelling, zullen alle Overeenkomsten met de Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij I.C.E. de Afnemer binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval I.C.E. zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de aan I.C.E. verder toekomende rechten.

13.3 In elk van de in de leden 1 en 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van I.C.E. op de Afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is de Afnemer behouden tot onmiddellijke teruggave van artikelen, waarvan I.C.E. nog eigenaar is en heeft I.C.E. het recht om de terreinen en gebouwen van de Afnemer te betreden, teneinde die artikelen in bezit te nemen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58931929

 

 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Consumenten
 
Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Iron Commander Europe
Vlierpad 17
2803 JB Gouda, Netherlands
Telefoonnummer: +31 (0)6 51211151
E-mailadres:info@ironcommander.nl.nl (24/7)
KvK-nummer: 58931929
Btw-identificatienummer: NL179817346B01
 
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit.
 
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 
Artikel 11 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 
Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 
Artikel 13 - Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 
Artikel 15 - Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 
Artikel 16 - Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 17 - Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.